KILKA SŁÓW O NAS

SZKOLIMY.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie wiedzy w zakresie problematyki BHP i ppoż. Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne.

UCZYMY.

Proponujemy państwu szkolenia z pierwszej pomocy, których celem jest przeszkolenie personelu do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku lub nagłego zdarzenia. Szkolenie składa się z wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń. Pracujemy i ćwiczymy na profesjonalnym sprzęcie: fantomach oraz na sprzęcie ratowniczym, takim jak materiały opatrunkowe, szyny kramera, itp.

DORADZAMY.

Przygotowujemy i doradzamy naszym klientom poprzez świadczenie usług w zakresie opracowań  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109, poz. 719.

NASZA MISJA

Misją naszej firmy jest pomoc oraz doradztwo naszym klientom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obsługa BHP kierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególności do firm zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników. Na mocy obowiązujących przepisów zadania są wykonywane jako „zewnętrzna służba BHP”, która pełni funkcje doradcze u zleceniodawcy.
Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

DYSPOZYCYJNOŚĆ
100%
ELASTYCZNOŚĆ
100%
EFEKTYWNOŚĆ
100%
NOWOCZESNOŚĆ
100%

"Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda zajmują nam nieco więcej czasu..."

CZY WIESZ, ŻE MAMY JUŻ...?

LAT DOŚWIADCZENIA
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW
UKOŃCZONE PROJEKTY

 WSPÓŁPRACUJEMY Z PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI WYŻSZYCH UCZELNI

OFERTA

OPRACOWANIA

SZKOLENIA BHP

OCHRONA PPOŻ

PIERWSZA POMOC

OCHR. ŚRODOWISKA

OBL. WYDATKU

OPRACOWANIA

 1. Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109, poz. 719.
 2. Opracowywanie Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska.
 3. Opracowywanie wniosków na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów – prowadzenie postępowania do momentu wydania decyzji administracyjnych.
 4. Opracowywanie niezbędnych sprawozdań wymaganych przepisami z zakresu  gospodarki odpadami.
 5. Prowadzenie dokumentacji dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 6. Opracowywanie sprawozdań z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 7. Opracowywanie procedur lub instrukcji z zakresu ochrony środowiska i bhp w zależności od potrzeb klienta.

SZKOLENIA BHP

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie wiedzy w zakresie problematyki BHP i ppoż. Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne.

Szkolenia mogą odbywać się na terenie ośrodka bądź u klienta. Dysponujemy dobrze wyposażoną salą multimedialną. Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Prowadzimy wykłady w językach angielskim i niemieckim. Na życzenie klienta organizujemy sesje wykładowe w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach.Ściśle współpracujemy z wydawnictwem FORUM oraz Wiedza i Praktyka, dzięki czemu powstały materiały szkoleniowe oraz szczegółowe programy szkoleń. Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:

 1. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 2. dla pracowników administracyjno-biurowych
 3. dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 4. dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 5. dla pracowników służby BHP

NOWOŚĆ! ZDALNE SZKOLENIA OKRESOWE

Proponujemy państwu nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie szkoleń BHP, kurs poprzez szkolenie na odległość. Szkolenia są realizowane w systemie samokształcenia kierowanego. Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby bhp oraz innych osób wykonujących zadania tej służby, a także pracowników administracyjno-biurowych.

W cenie naszej oferty zapewniamy:

 1. materiały niezbędne do zapoznania się z tematyką i opanowanie wiedzy  z  BHP i ppoż. jaką musi posiadać każda z wyżej wymienionych osób.
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.)

OCHRONA PPOŻ

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109, poz. 719

Proponujemy usługi w zakresie:

 1. przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 2. szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 3. organizowanie i prowadzenie próbnych ewakuacji
 4. opracowywanie instrukcji PPOŻ dla obiektów przemysłowych oraz placówek publicznych.
 5. opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 6. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 7. doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
 8. wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  • instrukcje przeciwpożarowe
  • wykazy telefonów alarmowych
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p-poż
  • pożarnicze tablice informacyjne
  • podręczny sprzęt gaśniczy.
 9. udzielanie porad i opiniowanie wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.
 10. opracowanie ocen stanu bezpieczeństwa nowo powstałych zakładów pracy dla Starostwa Powiatowego.

PIERWSZA POMOC

Zgodnie z art 2091 § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy szkolenia z zasad udzielanie pierwszej pomocy, które pozwolą wywiązać się Państwu z tych wymagań prawnych.

Szkolenie z „Pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia”

 1. Forma zajęć : wykład oraz ćwiczenia praktyczne.
 2. Czas trwania – 8 x 60 min.
 3.  Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy, wykwalifikowaną kadrę instruktorów.
 4. Instruktorzy dojeżdżają na miejsce szkolenia.
 5. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 6. Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Proponujemy państwu szkolenie z pierwszej pomocy, którego celem jest przeszkolenie personelu do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku lub nagłego zdarzenia. Szkolenie składa się z wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń. Pracujemy i ćwiczymy na profesjonalnym sprzęcie: fantomach oraz na sprzęcie ratowniczym w którego skład wchodzą apteczki, materiały opatrunkowe, ortopedyczne, szyny kramera itp.

Program szkolenia jest ukierunkowany przede wszystkim na praktyczną naukę pierwszej pomocy, każdy z uczestników nie tylko wysłucha wykładu i zobaczy pokaz, ale również sam wykona prezentowane ćwiczenia. Szkolenie obejmuje 8 godzin zegarowych nauki, w tym ponad połowa czasu przeznaczona jest na ćwiczenia praktyczne.

Zagadnienia, które pojawią się na szkoleniu to

 1. Ocena miejsca zdarzenia
 2. Środki ochrony osobistej
 3. Wstępna ocena poszkodowanego
 4. Wezwanie pomocy
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS)
 6. Pozycja bezpieczna
 7. Zadławienie osoby dorosłej
 8. Krwotoki
 9. Wstrząs
 10. Uraz kręgosłupa
 11. Podstawowe wyposażenie apteczki i obsługa sprzętu
 12. Pozoracje

W zależności od państwa potrzeb program szkolenia może ulec modyfikacji. Mają państwo również do dyspozycji szeroką gamę tematów. Oto niektóre z nich:

 1. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 2. Zasady ewakuacji poszkodowanych i ich klasyfikacja pod względem pierwszeństwa udzielenia pomocy.
 3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci.
 4. Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci.
 5. Porażenie prądem, porażenie piorunem.
 6. Zatrucia.
 7. Zawał mięśnia sercowego.
 8. Omdlenia.
 9. Postępowanie w przypadku ataku padaczki.
 10. Poparzenia i odmrożenia.
 11. Pierwsza pomoc w trudnych warunkach(woda, góry, trudne warunki atmosferyczne).
 12. Udar mózgu.
 13. Postępowanie w przypadku wypadku komunikacyjnego.

Program szkolenia ustalamy indywidualnie, po uprzedniej konsultacji z klientem. Szkolenia organizowane są jako otwarte i zamknięte. W przypadku szkoleń zamkniętych terminy oraz ich program uzgadniane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowanych instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji i Emergency First Response.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Proponujemy państwu również coraz bardziej popularne szkolenia z dziedziny Ochrony Środowiska. Celem szkoleń jest pogłębienie świadomości pracowników w firmach na tak ważną problematykę. Tematyka szkoleń uzależniona jest od Państwa potrzeb. Koszt szkolenia uzależniamy  od tematu oraz liczby uczestników szkolenia.

NOWOŚĆ! OPRACOWYWANIE OCENY STANU I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

Szczegóły wkrótce…

NOWOŚĆ! OBLICZANIE WYDATKU ENERGETYCZNEGO

W przygotowaniu…

 

POZOSTAŁE USŁUGI

Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług, do których należą m.in. szkolenia prowadzone przez eksperta TUV Rheinland, obejmujące swoim zakresem takie pozycje jak:

 1. Szkolenia z zakresu normy ISO 9001; ISO 14001 oraz PN-N 18001 – wytyczne do wdrożenia systemów.
 2. Szkolenia z zakresu audytowania systemów ISO 9001; ISO 14001 oraz PN-N 18001 – dla audytorów wewnętrznych.
 3. Szkolenia doskonalące dla audytorów wewnętrznych z zakresu ISO 9001; ISO 14001 oraz PN-N 18001.

 

 

REFERENCJE

KONTAKT

Informacje kontaktowe