TEST DLA PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH
1. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w zakładzie mogą być wykonane przez pracownika:

A. Posiadającego instruktaż stanowiskowy.
B. Na podstawie polecenia przełożonego.
C. Posiadającego odpowiednie uprawnienia.

2. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

A. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie.
B. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
C. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych.

3. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy dorywczej, wynosi:

A. 50 kg na odległość do 75m.
B. 75 kg na odległość do 50m.
C. 50 kg na odległość do 100m.

4. Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje gdy:

A. Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia.
B. Pracownik nie otrzymał odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
C. W pomieszczeniu panuje niższa temperatura niż przewiduje rodzaj wykonywanej pracy.

5. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

A. Powodujące skaleczenia pracownika.
B. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą.
C. Powodujące niezdolność do pracy.

6. Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to:

A. Wypadek w drodze do pracy.
B. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.
C. Wypadek w pracy.

7. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

A. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
B. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
C. 21 dni od daty wypadku.

8. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

A. Przed dopuszczeniem go do pracy.
B. Do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy.
C. Do trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy.

9. Instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić:

A. Pracownik służby bhp.
B. Kierownik działu kadr.
C. Osoba kierująca pracownikami, przeszkolona w zakresie metod udzielania instruktażu.

10. Prawidłowa organizacja pracy przy komputerze to m.in.:

A. Przerwy w pracy oraz praca przemienna.
B. Specjalistyczne oprogramowanie.
C. Praca w zespole pracowników.