TEST DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Dane Osobowe:

1. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

A. Państwowa Inspekcja Pracy.
B. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
C. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

2. Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy, z tego tytułu, pracownikowi przysługuje prawo do:

A. 70% wynagrodzenia.
B. 80% wynagrodzenia.
C. 100% wynagrodzenia.

3. Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo przenosić:

A. 25 kg.
B. 20 kg.
C. 12 kg.

4. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:

A. Całkowicie zabronione.
B. Dozwolone do 8 godzin dziennie.
C. Zabronione powyżej 4 godzin na dobę.

5. Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekraczać:

A. 6 godzin na dobę.
B. 8 godzin na dobę.
C. 12 godzin na dobę.

6. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

A. Kierownik działu bhp.
B. Pracodawca.
C. Zakładowy, społeczny inspektor pracy.

7. Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

A. 1 m.
B. 1,2 m.
C. 1,4 m.

8. W pomieszczeniach biurowych temperatura powietrza nie może być niższa niż:

A. 16°C.
B. 18°C.
C. 20°C.

9. Wyposażenie stanowiska pracy w urządzenie, które nie uzyskało wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub nie posiada deklaracji zgodności jest:

A. Dopuszczalne, w przypadku dopuszczenia urządzenia do pracy przez odpowiednią Komisję powołaną przez pracodawcę.
B. Dopuszczalne, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez pracodawcę.
C. Niedopuszczalne.

10. Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

A. Wyłącznie maszyny i urządzenia w zakładach produkcyjnych.
B. Wszystkie maszyny i urządzenia.
C. Tylko maszyny i urządzenia stanowiące największe zagrożenie wypadkowe.